Texas House District 141

Senfronia Thompson (D-Houston)

Election Results