Skip to main content

Đây là cách để đi bầu trong cuộc bầu cử ngày 8 Tháng Mười Một tại Texas

Hạn chót để ghi danh đi bầu là ngày 11 Tháng Mười. Ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu qua thư là ngày 28 Tháng Mười. Bỏ phiếu sớm diễn ra từ ngày 24 Tháng Mười đến ngày 4 Tháng Mười Một.

Lead image for this article

Trên phiếu bầu có gì?

Tôi cần biết những ngày nào?

Tôi cần biết những gì về điều kiện ghi danh bầu cử?

Tôi cần biết những gì về bỏ phiếu qua thư?

Tôi cần biết những gì về đi bầu cử?

Làm sao để tôi chắc chắn rằng lá phiếu của mình đã được tính?

Texans need truth. Help us report it.

Yes, I'll donate today

Explore related story topics

Politics