Skip to main content

Naririto ang mga paraan upang makaboto na eleksyon ng midterms sa estado ng Texas sa Nobyembre 8

Ang takdang-petsa upang magparehistro ay sa Oktubre 11. Ang huling araw upang mag-apply na bumoto by mail o sa pamamagitan ng sulat/koreo ay sa Oktubre 28. Ang early voting o maagang pagboto naman ay tatakbo mula Oktubre 24 hanggang Nobyembre 4.

By María Méndez, Yuriko Schumacher and Gayle Gatchalian
Lead image for this article

Ano ang nilalaman ng isang balota?

Ano ang nilalaman ng isang balota?

Ano ang mga dapat kong malaman tungkol sa kinakailangan upang makapagparehistro bilang botante?

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa mail-in voting?

Ano ang kailangan kong malaman tungkol sa pagpunta sa botohan?

Paano ko masisiguro na mabibilang ang aking balota?

Texans need truth. Help us report it.

Yes, I'll donate today

Explore related story topics

Politics