Thomas Kinkaid

Personal Profile

Full Name: Thomas Kinkaid

Election Info

Texas House District 74, 2012-11-06
Lost with 39.39% of vote
Texas House District 74, 2012-05-29
Won with 66.59% of vote

Political Profile

Party: Republican Party